U cilju svestranije akcije na prikupljanju građe iz NOR-a Historijski arhiv u Karlovcu je počeo 1976. godine da izdaje i zbornike radova i sjećanja čiji sadržaj obuhvaća zbivanja s teorija pojedinog ratnog kotara na području za koje obavlja arhivsku djelatnost. Takva prva edicija bio je Zbornik 7 »Plaščanska dolina i okolica u NOR-u«, izdan 1976, i Zbornik 10 >>Kotar Korenica i kotar Udbina u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj izgradnji«, izdan 1979. godine, a sada, 1984, evo izdaje i Zbornik >>Kotar Gračac u NOR-u 1941-1945…

Sadržaj ovog Zbornika govori o životu i zbivanjima na području predratnih općina Bruvno, Gračac, Lovinac, Mazin, Zrmanja dajući obilje podataka o na­ rodnooslobodilačkom pokretu na njihovom području, koje danas čini teritorij općine Gračac. Na inicijativu boraca i naroda, te prijedlog Skupštine i društveno-političkih organizacija općine Gračac, Zbor radnika i Savjet Historijskog arhiva  u  Kar­ lovcu uvrstili su u plan izdavačke djelatnosti i prihvatili zadatak da pripreme rukopis  za  ovaj  Zbornik.

Redakcija za pripremu Zbornika imenovana je na prijedlog Skupštine i dru­ štveno-političkih organizacija općine Gračac u sastavu: Filip Babić, Jovan Babić, Đorđe Cubrilo, Vladimir Dukić, Stevo Ilić, Jure Ivezić, Milan Krajnović, Vladi­mir Maričić, Branko Milinković, Luka Pavičić, Đurađ Pokrajac, Jovica Popović, Ilija Radaković, Rade Suša, Gojko Vezmar, Đuro Zatezalo i Dane Zegarac. U sastavu Redakcije radili su: Milan Bulj, Nikola Dukić, Nikola Ivezić, Jovo Kljajić, Mane Kovačević, Nikola Manojlović, Đuro Petrović, Nikola Petrović, Dušan Rašeta i Stevo Savatović i to u vrijeme kada su obavljali rukovodeće funkcije bilo u Skupštini, Komitetu  SK i SUBNOR-u općine Gračac.

Clanovi Redakcije imali su zadatak da se što više angažiraju i pomognu u pronalaženju autora, prikupljanju arhivske građe i oblikovanju sadržaja Zbor­ nika. Prihvativši se ovoga njeni su članovi, kako lično tako i putem sredstava javnog informiranja  i mnogobrojnih  pisama,  nastojali  da osiguraju pomoć i sa­ radnju što većeg broja učesnika NOR-a i drugih saradnika na realizaciji postav­ ljenog plana. Zahvaljujući marljivom  radu  i svestranim  pripremama  Redakcija je uspjela angažirati veliki broj autora i daleko više saradnika koji su radili na prikupljanju građe i razjašnjavanju pojedinih pitanja i događaja na ovom po­ dručju i tako dati veliki doprinos u oblikovanju rukopisa za ovu knjigu, poseb­ no onog dijela koji govori o ratu i revoluciji. Tokom višegodišnjeg rada na pripremi rukopisa  za  štampu  napisana  su102 rada i sjećanja i opisano 89 likova revolucionara, te sačinjen imenični popis palih boraca, žrtava fašizma i umrlih od tifusa tokom četverogodišnjeg rata na području kotara Gračac na ukupno 3.400 stranica pisanih mašinom.

S obzirom na opsežnost prikupljenih i obrađenih radova i sjećanja i mate­ rijalnu nemogućnost Skupštine općine Gračac Redakcija je na svom posljednjem sastanku održanom 2. 7. 1984. godine, uz prisustvo predstavnika Skupštine i društveno-političkih organizacija općine Gračac, donijela odluku da se u ovom Zborniku objavi 75 radova i sjećanja, te popis palih boraca i žrtava fašističkog terora ukoliko postoji mogućnost da  se odštampa, tj. uveže takva knjiga. Na žalost, iz materijalnih razloga Zbornik se nije mogao izdati u dva toma pa se sada ne objavljuju slijedeći radovi: Šime Balen: Bitka kod Gračaca 9. 12. 194·!. Milan Drobac:  Obavještajna služba u gračačkom kotaru od ustanka do osni­vanja OZN-e; Dane Dronjak: Cerovac u ustanku 1941; Lazo Gajić: Napad na Talijane u Ploči 6. l. 1942; Božo Gnjatović: Bjekstva sa stratišta; Bude i Dušan Gnjatović: Zaključci ustanika u Previjskoj  dolini: Petar Gnjatović:  Sve napu­ stiti ibježati; Stevo Grubišić: Popi nski leteći vod; Petar Kljajić: Općina Lovinac između dva svjetska rata i u ustanku; Milan Krajnović: Radna akcija omladine Bruvna u Rudopolju u proljeće 1942. i Sjećanje na aktivnost udarne grupe pri KK KPH za Gračac u proljeće i ljeto 1942. godine; Anđelka Maričić: Hapšenje, zatvor i razmjena; Nikola Maričić:  Agra rna reforma i kolonizacija u kotaru Gračac i Materijalna uništenja u kotaru Gračac 1941-1945. Rade Mioković: Organizacija NOP-a na području općine Gračac tokom 1941. i 1942. godine; Smi­ lja Obad: Neka sjećanja na rad u okupiranom Otriću; Jovica Popović: Tupav­ sko-vodenoglavski vod; Božo Prpić: Iz Kanade u partizane; Aleksandar Radla­ković: Stradanje jednog broja partizana iz bataljona »Bude Borjan« i selo Vnl­ ce; Ilija Radaković: Cerovčani i Cetiri kuće s Otrića; Petar Utvić Braco: Kotar­ ski odbor JNOF-e Gračac i njegov rad za vrijeme NOB-a i Ilija Zorić: Počelo je.

Pored navedenih radova  i sjećanja u ovoj prvoj knjizi ne objavljujemo ni likove revolucionara koje su opisali: Dmitar Babić: Bombaš Stevo Babić Cević; Jovan Babić: Neustrašivi bombaš Luka Zorić; Milan Bjelobaba: Ilija Cvjetković pjesnik i sekretar KK SKOJ-a Gračac; Jovo Blanuša: Đuro Petković Đuka; Dane Bogunović i Jovan Jovančević: Puškomitraljezac Jovan ćuk  Jovica; Branislav Božović: Danilo Brkljač, Jovo Jovanić. Nikola Labus, Mile Labus i Nikola Krti­ nić; Mane Breka i Dušan Vladušić: Dušan Maričić, zamjenik komandanta bata­ ljona »·Marko Orešković«, Nemanja Marčetić i Mile Marčetić; Milica Damjano­ vić: Revolucionarni put Jove Stanisavljevića; Jovo Dautović: Đuro Dautović: Božo i Đuro Dragosavac: Hrabra skojevka Jela Dragosavac; Đuro Drobac: Pe­ tar Ciča Perica, Politički komesar bataljona; Vlado Dukić: Jedna porodica -­ sedam Partizanskih spomenica 1941; Lazo Gajić: Komandir čete Mile Gajić Mornar, Pogibija odbornika Mile Kljaića i O Zorka odazovi se!; Nikola i Bude Gnjatović: Sjećanje na bombaša Danu Gnjatovića; Dušan Grbić: Mirko Jarić, Manojlo  Ćuk,  Milan  Jarić,  Tomo  Brkić  Zućo  i  Milutin  Tojaga   Milan; Dmitar Ivanić: Ilija Maričić; Dušan N. Ivanić: Narodni učitelj Nikola Miljuš, Politički komesar brigade Dušan Ivanić i Hrabri ilegalac Branko Maričić; Jure Ivezić: Pavao Skorup; Jovan Jovančević: Nikola Kukić- indendant Druge dal­ matinske brigade, Dušan Tojaga i Nikola Lukić Nikica; Milan Krajnović: Sje­ ćanje na Nikolu Krajnovića; Đurađ Pokrajac Đuđa i Petar Krtinić Perica: Du­ šan Krivošija: Mićo Krivošija – Primjer odlučnosti i hrabrosti;  Dane Labus: Ilija Jovanić, Mihajlo Lukić Mićo komandir Papinske ustaničke čete, Ljubo La­ bus Ljubiša i Gnjatija Labus istaknuti revolucionar i borac iz Velike Popine; Branko Marčetić: Jovo Prodanović neustrašivi komandant bataljona i Bosiljka Marčetić Bosa; Branko Milinković: Gojko Pupavac i njegova Palanka, Skundrići i  lisice,  te  Bombaš  i  politički  komesar  čete  Dušan  Vujić  Mali;  Mile  Miljković: Marko  Orlović  prvi  član  KPJ  u  Ploči,  Nikica  Popović  – junački   pao  u  borbi kao   bombaš,   Sekretar   Kotarskog   komiteta   KPH   Gračac   Petar   Radeka,   Miloš Draganić,  politički   komesar  i  Lazo  Gajić  Caća;  Milan  Munižaba:  Dušan  Muni­ žaba  pao  je  u jurišu  28. aprila  1942. i Ilija  Cvjetković,  istaknuti  omladinski  ruko­ vodilac;  Đuro  Novaković  i  Ilija  Labus:  Đuro  Skundrić;  Dušan  Osmokrović:  Stri­ jeljanje   Kose  i  Bebe;  Luka  Pavičić  i  Dane  Zegarac:   Prvoborac  i  revolucionar Marko  P.  Kovačević  Markina;  Luka  Pavičić:  Mile  Pavičić  Brko,  komandant  Prve vazduhoplovne   baze  NOV   i  PO  Jugoslavije,   Antun   Sarić,  Franjo  Brkić  Frane, Revolucionar,   komunista   i  španski  borac  Mate  Vidaković,   Komunista   i  španski borac  Milan  Serdar,  Spanski  borac  Stjepan  Miletić,  Borbeni   put  Ivana  Beranića od  Parčića   do  Spanije,  Anton  Babić  Toni  – komunista   i  španski  borac,  Ivan Sulentić i  Rudar  i  španski  borac  Marko  Blažević;  Đurađ  Pokrajac:  Nikola  Stan­ ka  Pokrajac,   komandant   ustaničkog   štaba  u  Bruvnu,   Rade  Stevana  Krajnović, Miloš  Opačić pao  u  jurišu  na  čelu  bataljona  i Komandir  čete Petar  Marka  Cutu­ rilo  Zebić;  Jovica  Popović:  Rade  Mioković,   tajnik   Okružnog  NOO-a   za  Liku, Politički  komesar  Milan  Munižaba  i  Predsjednik  Kotarskog  NOO-a  Gračac  Tomo  Samardžija;  Vaso  Prodanović:  Vaso  Sijan,  istaknuti   borac   radničkog   i  ko­ munističkog   pokreta   u   gračačkom   kotaru   i   Vaso   Jarić,   rukovodilac   SKOJ-a: Božo  Prpić  i  Luka  Pavičić:  Marko  Pavičić  Makica;  Aleksandar  Radaković:  Boja i  Soja  iz  Vraca;  Ilija  Radaković:  Moj  prvi  komandir  Glišan  Cuk  i  Obavještajni oficir  Prve  brigade  6. divizije  NOVJ  Jovo Grubišić;  Danilo Tojagić:  Bosiljka  Ko­lundžić Lola i Bogdan Dukić; Gojko Vezmar: Lik Raše Stanisavljevića u sjeća­ njima saboraca; Rade Vignjević Manojlov: Dane Bajić Kovač; Nikola Vojnović:

Rade Vojnović Medan; Vaso Vojvodić: Dane Babić Luić prvi predsjednik Općin­ skog NOO-a Mazin; Dane Zegarac: Prvoborac i revolucionar Đuro N. Calić, Pao u borbi kod Borićevca politički komesar bataljona »Krbava« Mirko D. Platiša  i Vaso Ličina, primjer izdržljivosti teško ranjenog borca; Jovo Zegarac:  Ilija  Tr­ kulja udarni k i bombaš, Ilija Petković Ic i operativac Marko Trkulja; Nikola Zegarac; Nikola Luke Zegarac Brko i Todor M. Zegarac: Lik Jove Zegarca Joje. Navedene radove i sjećanja, opisane likove revolucionara kao i novoprikup­ ljena sjećanja, prema zaključku Redakcije, objavit će se kada se stvore moguć­ nosti u knjizi 2 »Kotar Gračac u NOR-u  1941-1945«.

U prvom dijelu sadržaja knjige l. Zbornika ··Kotar Gračac u NOR-u 1941-1945    objavljujemo  teme  koje  obuhvaćaju  određenu  problematiku   na  terito­ riju  čitavog  kotara  Gračac. To su sadržaji  o formiranju,  razvoju  i  radu organi­ zacija  KPJ,  Savezu  komunističke  omladine  Jugoslavije,  narodnooslobodilačkim odborima, Antifašističkoj  fronti žena, komandama  mjesta, te školstvu i prosvjeti.

Drugi dio sadržaja ove knjige obrađuje raznoliku problematiku na području pojedinih općina na teritoriju kotara. U vidu sjećanja  i  korištenjem  arhivske građe prikazan je rad organizacija NOP-a, opisane mnogobrojne partizanske akcije tokom NOR-a, teror okupatora, ustaša, četnika i drugih kvislinga, te aktivnost i učešće naroda u narodnooslobodilačkoj borbi. Redakcija se odlučila da sadržaj ovog dijela  knjige prikaže  ne kronološkim redom zbivanja, nego abecednim redom općina. Tako su ovdje opisani događaji prvo na području općine Bruvno te redom Gračaca, Lovinca, Mazina i Zrmanje.

Neki  radovi  i sjećanja  obrađuju  fragmentarnu  a  neki  cjelokupnu  djelatnost i život u pojedinim selima, teror okupatora i kvislinga, formiranje vodova i četa, odlazak u partizanske jedinice i borbe u njima, rad seoskih narodnooslobodilač­ kih odbora, AFZ-a, omladine, organizaciju života i rada u selu tokom  NOR-a do oslobođenja. Redakcija smatra da tako oblikovan sadržaj ovog Zbornika daje čitaocu ja­ snu i potpunu sliku razvoja i kontinuiteta narastanja uz sve poteškoće oružane revolucije koju je vodila KPJ i Josip Broz Tito jednako u ovom kraju, s odre­ đenim specifičnostima, kao i u drugim dijelovima naše zemlje.

Veći broj napisa u ovoj knjizi su sjećanja učesnika NOR-a. Ona su napisana upravo onako kako su ih doživjeli preživjeli borci i aktivisti revolucije. Samo tamo gdje je to mogla Redakcija je izvršila provjeru pojedinih činjenica i dopu­ nila ih prema pouzdanim saznanjima drugih učesnika NOR-a i sačuvane arhiv­ske  građe. Kako su mnogi autori i sami svoja sjećanja nadopunjavali koristeći se arhiv­ skim i drugim izvorima, Redakcija  smatra  da  ona  predstavljaju  bogatu  građu za buduća i daljnja proučavanja i produbljavanja saznanja o NOR-u i revoluciji ne samo u  ovom  kraju  već i  šire u  Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Zbog specifičnih geografskih i drugih uslova na teritoriji kotara Gračac pre·· lamali su se interesi okupatora i kvislinga. U njihovom slamanju ogleda se snaga Partije da masovno povede narod ovoga kraja u narodnooslobodilački pokret. Rezultat toga bilo je čvrsto iskovano bratstvo i jedinstvo Srba i Hrvata u zajed­ ničkoj borbi za socijalno i nacionalno oslobođenje. Kao poseban prilog objavljujemo biografije narodnih heroja, popis palih boraca s područja kotara Gračac, spisak žrtava fašističkog terora i popis umrlih od tifusa. Spiskovi su rezultat višegodišnjeg rada mnogih ljudi, koji su se sve­ srdno angažirali u organizaciji Općinskog odbora SUBNOR-a Gračac i Histo­ rijskog  arhiva u Karlovcu  da oni budu  što potpuniji  i tako što više doprinesu u izučavanju historije naše oružane revolucije.

Međutim, kako je za njihovo sređivanje često korištena  nepotpuna  i  nedo­ statna građa, a zub vremena izblijedio sjećanja,  moguće  je  da  neko  ime  i  pre­ zime poginulog, ubijenog ili umrlog od tifusa  ovom  prilikom  nije  zabilježeno. Zato  Redakcija  moli  sve one  koji  bi  primijetili  ovakve  nedostatke  da  pomognu u daljnjem upotpunjavanju  podataka  i  pošalju  ih  Historijskom  arhivu  u  Kar­ lovcu  kako  bi  u  drugoj  knjizi  ovog  Zbornika  bili  objavljeni.

Redakcija vjeruje da će čitalac ove knjige dobiti širok uvid u množinu i specifičnost događaja kroz koje su prošli borci, aktivisti i narod ovog kraja to­ kom NOR-a.

Redakcija se nada da će radovi i sjećanja, kao i prilozi ove knjige poslužiti kao bogata građa  za daljnja  proučavanja  NOP-a  u našoj zemlji.

I pored velikog zlaganja i truda autora, Redakcije, recenze ata, redaktora, urednika i brojnih saradnika u radu na sadržaju i oblikovanju ovoga Zbornika, moguće su pojedine greške i manjkavosti. No, smatramo da to ne umanjuje vri­ jednost cjeline već treba da bude podstrek za daljnja istraživanja i potpuno osvjetljavanje  istine i saznanja  o narodnooslobodilačkoj  borbi.

Redakcija se zahvaljuje autorima radova i sjećanja, kako onih koja se objavljuju u ovoj knjizi, tako i onih čiji se radovi iz navedenih razloga za sada ne objavljuju, a koji su savjesno, uz velike napore i odricanja, ispunili svoja obećanja i dali svoj obol sagledavanju cjelokupnog  života i ratne problematike na  području  ovog kotara. Historijski arhiv u Karlovcu i članovi Redakcije se zahvaljuju odborima SUBNOR-a, Skupštini i društveno-političkim organizacijama općine Gračac na dobroj saradnji, brizi i pomoći, kako na prikupljanju sredstava za objavljivanje knjige tako ina organizaciji prikupljanja podataka o ljudskim gubicima tokom drugog  svjetskog  rata  na  području  kotara  Gračac.

Posebno  se Redakcija  zahvaljuje radnicima  Historijskog  arhiva u Karlovcu i članovima Savjeta Arhiva  koji su učestvovali  u pripremi  rukopisa  za štampu. Izlaženje ove knjige omogućila je Skupština,  društveno-političke  organiza­ cije, organizacije udruženog rada općine Gračac i mnogi pojedinci čija sva imena nismo u mogućnosti navesti, pa se Redakcija zahvaljuje svima koji su na  bilo koji način pomogli da se pripremljeni rukopis za štampu objavi u čast 40. godi­ šnjice oslobođenja općine Gračac.