Položaj i reljef Like

Lika zahvata kraške planine i polja između  Une i Jadranskog mora. To je na prvi pogled teško prohodan predio. Međutim, sva polja su velika kraška po­lja tenkoprohodna, što je omogućavalo u ratu upotrebu jakih oklopnih snaga u njima. Veze između polja vode prijevojima i klancima. To su najpogodniji predjeli na  kojima  su partizani  mogli  organizirati  položaje  za odbranu sela u poljima. Kad je taj položaj bivao izgubljen, neprijatelju je bio otvoren put u sva sela u polju, jer nije bilo drugih pogodnih položaja na kojima bi, bez većih gubitaka, slabije partizanske snage mogle zadržati neprijatelja.

Za reljef Like karakteristično je da se njene planine i polja  protežu para­lelno s obalom Jadranskog mora.  Velebit na jugozapadu te Velika i Mala Ka­pela i Plješevica na sjeveroistoku čine okvir i glavnu  planinsku  barijeru  na ulazu u kraška polja i uvale Like. Između njih se proteže Ličko sredogorje koje od Ličkog polja odvaja Gacko i Krbavsko polje. S obzirom  da je u sredini Like i da se najveća slobodna teritorija Like protezala uglavnom između Une i ličke željezničke pruge, Ličko sredogorje  je  imalo vanredan  značaj u borbama koje su vođene u narodnooslobodilačkom ratu na tome prostoru.

Najniži dio Ličkog sredogorja i najbolji njegovi prelazi vode preko gračač­ kog kotara. Poznati su prolazi Pločanski klanac s uskom dolinom Suvaje i nešto šira dolina Otuće kod Gračaca, koje su jedine probile Ličko sredogorje. Odbra­na tih prolaza bila je utoliko teža što je  između  Otrića  i  Stikade  neprijatelj držao dio Ličkog sredogorja i što je u  predjelu  Lovinca  mogao držati  njegov dio. To se više puta očitovalo, naročito u četvrtoj  neprijateljskoj  ofanzivi  kad je talijanska  divizija “,.Sassari , držeći dio Ličkog sredogorja iznad Gračaca, re­lativno brzo prodrla u Bruvno, a kod Lovinca su ustaše iznenada u početku ofanzive u toku noći zauzele Trouru, kota 1233, na kojoj nije bilo naših snaga, kao i dio Pločanskog klanca. Uslijed toga se 3. brigada 6. divizije mogla održati izvjesno vrijeme na Pločanskom klancu samo zato što je u noćnim protivna­padima  vraćala  položaje  izgubljene  danju.

Značaj Like u NOR-u nije samo u tome što je Lika planinska. pokrajina. Njen značaj je u  tome  što  ona  povezuje  južne  i  sjeverne  predjele  Hrvatske, što preko nje vode najbolje komunikacije od kojih su najznačajnije željeznička pruga i njoj paralelna cesta. Najveći značaj Like je u tome što je u njoj KPJ digla masovni narodni ustanak, što su tekovine ustanka učvršćene i  stvorene brojne jedinice  Narodnooslobodilačke  vojske  čvrsto povezana  s narodom,  čiju je  djelatnost  usmjeravala  gusta  mreža  narodnooslobodilačkih  odbora.

Zbog njenog značaja okupator, NDH, a kasnije ičetnici veliku su pažnju posvećivali Lici. To se vidi i iz toga što je NDH munjevito intervenisala u Lici da uguši prvi ustanak u Hrvatskoj. Intervencija je bila utoliko lakša jer nije bilo masovnog narodnog ustanka  u većini  drugih predjela  Hrvatske. Kad  sna­ge NDH koncentrisane u Gračacu, Lovincu i Bihaću nisu uspjele da uguše ustanak na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, Talijani se nisu zadovoljili samo time što su munjevito intervenisali da bi omogućiLi saobraćaj na ličkoj pruzi, nego su posjeli glavna mjesta u Lici i Bosanskoj krajini. I za Nijemce je Lika kasnije bila vanredno važna. Ta njena  važnost za okupatora je bila izvanredno značajan činilac koji je otežavajuće djelovao, osobito u užem dijelu glavne komunikacije,  na uspješniji  razvoj narodnooslobodilačkog  pokreta, jer okupator i kvislinzi nisu birali sredstva u borbi da održe Liku i uguše  NOP.  Zato je utoliko značajniji uspjeh koji je KPJ postigla u Lici stvarajući narodnu vlast, njenu oružanu  silu i brojne  organizacije  NOP-a.